Proč estetické centrum Fit Raz Dva?
Používáme nejmodernější zařízení.
Klademe si důraz na nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
Naši pracovníci jsou vyškolení a mají dlouholeté zkušenosti.

Všeobecné obchodní podmínky pro objednání a reklamace

Návštěvník estetického centra FIT RAZ DVA je povinen seznámit se s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami tohoto estetického centra. Během své návštěvy je povinen se jimi řídit. Zakoupením vstupu nebo služby estetického centra vyjadřuje návštěvník, že se s provozním řádem a všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi bez výhrad.

1. Objednávky

Aby bylo možné vyhovět Vašim požadavkům, provádějte prosím objednávky s dostatečným časovým předstihem. Provést tak můžete:

V případě objednávek na základě zakoupených poukazů na slevových portálech je při objednávce nutno uvést kromě druhu ošetření a názvu slevového portálu také číslo poukazu. Bez platného čísla poukazu je objednávka neplatná.


E-mailové objednávky 24 hodin denně.
Telefonické objednávky jsou možné pouze v Po–Pá 10–12 a 13–16 hod.


2. Příchod do centra

Na objednané ošetření se prosím dostavte včas, či maximálně 5 minut předem. Aby jste se mohli seznámit s prostory, základními informacemi o poskytovaném ošetření a vychutnat šálek čerstvě připraveného lymfatického či čistícího čaje nebo ajuverdské kávy. Pokud je objednávka provedena na základě zakoupeného poukazu, je potřeba při příchodu do centra vzít vytištěný poukaz s sebou. Bez vytištěného poukazu nebudete bohužel ošetřeni a bude Vám účtován stornovací poplatek ve výši 100% rezervovaného ošetření.

3. Kontraindikace

Každé z ošetření má své specifické indikace a kontraindikace. Prosím věnujte zvýšenou pozornost všem kontraindikacím, které jsou uvedeny u každého druhu ošetření individuálně v sekci služby. Pokud trpíte jednou z uvedených kontraindikací, dané ošetření pro Vás není vhodné ze zdravotních důvodů.

Seznamte se prosím se všemi kontraindikacemi před objednáním a zaplacením služby! Před ošetřením samotným budete v našich provozovnách prokazatelně seznámeni se všemi kontraindikacemi a průběhu konkrétního ošetření v informovaném souhlasu klienta, bez řádného vyplnění a potvrzení informovaného souhlasu klienta nemůžete být ošetřen a ošetření Vám v takovémto případě propadá bez náhrady.

4. Stornovací poplatek

Klientům, kteří se na objednané ošetření nedostaví bez předchozího zrušení rezervace, nebo kteří nezruší rezervaci NEJPOZDĚJI 24 hodin před dohodnutým termínem, účtujeme stornovací poplatek ve výši 100% ceny ošetření. Tytéž stornovací podmínky platí pro uplatnění dárkového nebo slevového poukazu. Důvodem tohoto opatření je časté rušení rezervací v krátkém čase před dohodnutým termínem, takto na poslední chvíli zrušené rezervace termínu již není možno přeobsadit jiným klientem.

5. Podmínky užití a platnost permanentek

Veškeré permanentky mají platnost 1 rok od data zakoupení. Po uplynutí této platnosti již nelze provádění služeb na základě těchto permanentek čerpat a peníze propadají bez náhrady. Permanentky jsou nepřenosné.

6. Reklamace

Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste spokojeni s kvalitou námi prováděných služeb, je nutné, aby jste nás neprodleně kontaktovali, nejpozději pak do 14 dnů od provedení či poskytnutí služby písemně s popisem reklamované služby. Reklamace můžete posílat na:

  • emailem na bud@fitrazdva.cz
  • I&K FIT RAZ DVA s.r.o., Sokolská třída 2443/42, Ostrava, 702 00

7. Odstoupení od smlouvy

Jestliže jste si zakoupili permanentku nebo dárkový voucher, máte právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, jestliže čerpání této permanentky nebo voucheru ještě nezapočalo. Chcete – li od smlouvy odstoupit, kontaktujte nás na:

  • emailem na bud@fitrazdva.cz
  • I&K FIT RAZ DVA s.r.o., Sokolská třída 2443/42, Ostrava, 702 00

Pro odstoupení je zapotřebí přinést voucher či permanentku zpět (originál). Následně Vám budou vráceny peníze.

Pozor netýká se dárkových voucherů zakoupených u zprostředkovatelských firem. Jesltiže jste si zakoupili voucher u jiné firmy, musíte se obrátit se žádostí o vrácení peněz na ně!!!


Údaje o provozovateli

I&K FIT RAZ DVA s.r.o.
Sokolská třída 2443/42
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00
IČ: 02344386
DIČ: CZ02344386
C 57703 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den zápisu: 19. listopadu 2013
 

Vážení klienti, budeme velice rádi za každý Váš podnět nebo názor, pocit z pobytu v našem centru, popřípadě výhrady ke kvalitě námi prováděných služeb, pište nám na bud@fitrazda.cz.


Všeobecné obchodní podmínky pro eshop fitrazdva.cz

obchodní společnosti I&K FIT RAZ DVA s.r.o. IČO: 02344386 se sídlem Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava,(dále jen „Dodavatel“)pro nákup zboží a/nebo služeb přes e-shop
Poslední aktualizace: 01. červen 2014

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a třetí osobou (dále jen „Zákazník“), která má prostřednictvím e-shopu možnost zakoupit si u Dodavatele zboží a/nebo službu.
2. Dodavatel uzavírání Smluv realizuje prostřednictvím e-shopu na internetové stránce http://www.fitrazdva.cz/slevove-poukazy/ (dále jen „e-shopfitrazdva.cz“), který provozuje, spravuje Dodavatel.
3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka (dále jen „Smluvních stran“) při realizaci Smlouvy prostřednictvím e-shopu fitrazdva.cz a další související právní vztahy.
4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Dodavatele propagovaných na e-shopu fitrazdva.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.
6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je po svém uzavření Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
7. Dodavatel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Dodavatel informuje Zákazníky o změně Obchodních podmínek na e-shopu fitrazdva.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy

1. Dodavatel na e-shopu fitrazdva.cz propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží, tj. včetně původní ceny a výše slevy. Ceny Dodavatelem nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „Cena po slevě“ nebo „Cena Poukazu po slevě“ ). Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby Dodavatele za zvýhodněných podmínek a uvedenou Cenu Poukazu zůstává v platnosti po dobu uvedenou na e-shopu fitrazdva.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá propagace zboží a/nebo služeb umístěná na e-shopu fitrazdva.cz je nezávazná a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu.
2. Zboží a/nebo služby Dodavatele jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto Obchodních podmínek dále označovány jako „Poukaz“ nebo „Slevový Poukaz“.
3. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

– je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
– pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu fitrazdva.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
– veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
– se před zahájením užívání e-shopu fitrazdva.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo služby, tj. tomu odpovídající počet Poukazů, způsob platby a adresu elektronické pošty, na kterou mu bude Poukaz opatřený unikátním kódem (tj. 13-ti ciferným číslem) zaslán (dále jen „Objednávka“). Zaslání Poukazu elektronickou poštou je zdarma.

5. Před odesláním Objednávky Dodavateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko „Koupit za ……“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Zákazníkovi na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
8. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) a/nebo podmínky užití e-shopu fitrazdva.cz.
9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Cena Poukazu a platební podmínky

1. Cenu Poukazu a případné další náklady dle Smlouvy může Zákazník uhradit následujícím způsobem:
Bezhotovostně převodem, nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay
2. Cena Poukazu je v případě platby ad čl. III. odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek splatná do 2 dnů a v případě platby ad čl. III. odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek je splatná do 7 dnů po obdržení akceptace Objednávky ze strany Dodavatele. Závazek Zákazníka k úhradě Ceny Poukazu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto Obchodních podmínek.
3. Poukaz bude Zákazníkovi Dodavatelem odeslán na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku Zákazníka k úhradě Ceny Poukazu. Podmínky využití Poukazu jsou uvedeny přímo na Poukazu.
4. Zákazník má nárok na využití Poukazu v přesně časově vymezeném období uvedeném na Poukazu, poté nárok Zákazníka na poskytnutí plnění dle Poukazu zaniká.
5. Dodavatel vydá Zákazníkovi, na základě jeho písemné žádosti na níže uvedené kontaty dle ustanovení čl. IX odst. 4, po úhradě Ceny Poukazu daňový doklad.
6. Zákazník bere na vědomí, že Poukaz lze u Dodavatele uplatnit jen jednou, a to v plné výši hodnoty Poukazu, a že Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost.
7. Dodavatel nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zneužité Poukazy ani úplné unikátní kódy na Poukazech uvedené.

IV. Odstoupení od Smlouvy

1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Poukazu., tj. od okamžiku doručení Poukazu na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně doručeno, na adresu elektronické pošty fitrazdva.cz. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný unikátní kód Poukazu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Ceny Poukazu.
2. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Cena Poukazu bude poukázána na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba dle ustanovení čl. III odst. 1 písm. b). Poukaz nebude v případě takového platného a účinného odstoupení Zákazníka Dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží Dodavatele.

V. Odpovědnost a záruky

1. Dodavatel zaručuje Zákazníkovi, že Poukaz, tj. zboží a/nebo služby ze Smlouvy, lze uplatnit v místě a čase na Poukazu uvedeném. Po uplynutí na Poukazu stanovené doby nárok Zákazníka na plnění dle Smlouvy zaniká.
2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop fitrazdva.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop fitrazdva.cz. Přístup a užití e-shopu fitrazdva.cz ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
2. Zákazník není oprávněn při používání e-shopu fitrazdva.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shop fitrazdva.cz. E-shop fitrazdva.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků fitrazdva.cza který je v souladu s jeho určením.
3. Zákazník užívá e-shop fitrazdva.cz na vlastní riziko. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shop fitrazdva.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop fitrazdva.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu fitrazdva.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříkají veškerých záruk, že materiál uvedený na e-shopu fitrazdva.cz je nezávadný, že přístup na e-shopu fitrazdva.cz bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k e-shopu fitrazdva.cz .
4. Dodavatel přebírá některé informace publikované na e-shopu fitrazdva.cz z jiných zdrojů. Webové prezentace jiných subjektů, na něž e-shopfitrazdva.cz odkazuje, nejsou pod kontrolou Dodavatele, a ti tudíž neodpovídají za jejich obsah či vzhled.
5. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
6. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu fitrazdva.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

VIII. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím e-shopu fitrazdva.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
4. Kontaktní údaje Dodavatele jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek a jsou: adresa pro doručování I&K FIT RAZ DVA s.r.o. Sokolská třída 2443/42, Ostrava, PSČ: 702 00, adresa elektronické pošty: bud@fitrazdva.cz, telefon: 739 567 112.
5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.05.2018

V Ostravě dne 01.05.2018